Goedendag Race vrienden.    Het laatste nieuws over de 4e versie HARC Historic 250.         English version below.

Beste relatie,                                                                                  Registration Event Zandvoort 250

We hebben goed nieuws, de vierde editie van de Zandvoort 250 (21November 2021) gaat plaatsvinden als mooie afsluiting van een rommelig covid seizoen.

De huidige maatregelen en ontwikkelingen rondom COVID maken het ons mogelijk om de Zandvoort 250 dit jaar nog te organiseren. Met toegang voor toeschouwers met QR code of negatieve testuitslag.
Natuurlijk gaan we er in 2021 een prachtige editie van maken, als seizoen afsluiting voor het historisch racen op Zandvoort, en hopen we dat u er net als wij enorm naar uitkijken om de rijders weer een onvergetelijk ervaring te bezorgen.
Deze dag wordt uitgebreid met een HARC vrijrijden dag zoals u van ons gewend bent. Dus een prima gelegenheid om u auto te testen voor de race of gewoon nog even uitlaten voordat alles de garage in gaat. En dit allemaal op het officiele F1 circuit van Nederland.

Tevens is het zo dat het circuit een andere indeling van hoog en laag seizoen datums hanteert en er ook een behoorlijk standaard prijsverhoging ( 20%) is aangezien het de status van een officieel Formule 1 circuit heeft. Daarom zijn we ook genoodzaakt onze inschrijf prijs te verhogen naar € 575,00 euro , maar we rekenen deze verhoging minimaal door omdat de HARC graag investeert in u historisch race plezier. 

Daarom verwachten wij een hoge opkomst en een spannende race zodat de HARC deze traditie in November weer gebruikelijk aan het eind van het seizoen een vast plaats mogen geven op de Historische race kalenders.

Bestuur HARC / Circuit Zandvoort

TEAM INFO DOWNLOAD PDF : TEAM INFO HARC HISTORIC 250 21 November 2021

Informatie -Tijdschema downloadInformatie + tijdschema 21-11-2021 HARC Historic 250 NED 

Tijdschema vrijrijden Download : Informatie en tijdschema vrijrijden

Supplementair Regulations Zandvoort 250 2020 Will be renewed

Op 21 November a.s. hebben we een vervolg van de zeer geslaagde versies 2018/2020 en zetten we de traditie voort: de HARC Historic Zandvoort 250. Veel en plezierig racen, voor weinig geld als begin van het seizoen met al uw historische racecollega’s op een vernieuwd circuit. Eindelijk weer een vervolg van historische endurance racen in Nederland. Wat houdt het in? 250 km racen op Circuit Zandvoort met minimaal 1 verplichte pitstops met een rijderswissel . Voor elke divisie zal er een verplichte stop -lees extra wachttijd- zijn, welke in het reglement zal worden vastgelegd. Kosten deelname € 575,-- voor de 250 km race, voorafgegaan door een vrije training en kwalificatie. Ongeveer 2,5 uur rijplezier op het nieuwe Formule 1 circuit Zandvoort.

Deelname aan de spectaculaire HARC Historic Zandvoort 250 is mogelijk in vier divisies.

Divisie I - Toerwagens en GT’s uit de jaren 1947 t/m 1965 - volgens het reglement Nolte Keuchen HTGT. 
Divisie II - Toerwagens en GT’s uit de jaren 1966 t/m 1981 - volgens het reglement NKGTTC. Link
Divisie III - Toerwagens, GT’s en Cupracers groep A,N en B uit de jaren 1982 t/m 1990 – volgens het reglement NK HARC 82-90.Link
Divisie IV is gereserveerd voor vrijwel alle auto’s uit de bovenstaande jaren, maar dan als Koppel (estafette) team.
Wat is een koppelteam? Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende auto’s, die elkaar aflossen (overzetten transponder) tijdens de race. De auto’s mogen uit verschillende klasse komen. De wissels vinden plaats doordat de ene auto van het team de pitstraat inrijdt en de andere auto vervolgens de race hervat. Omdat deze auto afgetankt klaar staat, geldt er voor de koppelteams een pit time penalty -lees extra wachttijd- van 75 seconden per wissel.

Per deelnemende wagen dienen minimaal twee en mogen maximaal vier rijders deelnemen in één en hetzelfde team. Tenminste 1 rijder dient aan de training (kwalificatie) te hebben deelgenomen. Minimale rijtijd per stint is 20 minuten en maximale rijtijd per stint is 80 minuten. Gemeten vanaf het verlaten van de pitstraat tot het weer binnenrijden van de pitstraat bij start-finish. Het minimale aantal pit stops is 1.

TANKEN ; Het tanken van brandstof vindt plaats voor de eigen pits van het team en wordt uitgevoerd door eigen mensen.

Bijtanken is toegestaan door middel van:

1.           Een tankvulinstallatie zoals omschreven in art. 252.9.5 van de FIA Annexe J 2018, inclusief alle voorgeschreven FIA goedgekeurde koppelingen, slangen, ontluchters en ontluchtingstanks.

2.           20 liter stalen jerrycans, met een vaste vulslang van max. 50 cm gemeten vanaf de kraan c.q. dop, eventueel voorzien van een ontluchtingskraan. Tanken met trechters is niet toegestaan.
Voor stalen 20 liter cans geldt een minimale tijdsduur van 60 seconden per tankbeurt.

Indien getankt wordt met een tankinstallatie althans anders dan met stalen 20 liter cans zoals omschreven in artikel 14.2 van dit reglement, dan dient de netto tankperiode 90 seconden te bedragen.

Tijdens het tanken dient de rijder in de auto te blijven (het wisselen van rijders is niet toegestaan) en dient een teamlid een eigen brandblusser van minimaal 6 kg in de aanslag te houden. De brandblussers van het circuit mogen niet voor dit doel gebruikt worden.

Alle wagens die met draaiende motor getankt worden (turbo’s), moeten tijdens het tanken ondersteund worden door 2 personen in brandwerende kleding met blussers van minimaal 6 kg. De lollypopman dient tijdens het tanken voor de auto te staan.

Rijderwissel en alle andere werkzaamheden zijn uitsluitend toegestaan voor of na het tanken.

Tijdens het tanken dienen alle portieren en ramen gesloten te zijn.

Indien een auto voorzien van een zogenaamde sneltankinstallatie, wordt getankt met 20 liter jerrycans, mag er slechts 1 gat van de sneltankaansluiting worden gebruikt. Het tweede gat moet gedurende het gehele evenement afgesloten te zijn door middel van een metalen plaat die met bouten of klinknagels bevestigd is.

Er mag slechts met één can tegelijk brandstof worden bijgevuld.

Benzinevoorraad in de pitbox dient te zijn opgeslagen in stalen jerrycans of vaten van maximaal 60 liter die in een vloeistofdichte lekbak dienen te worden geplaatst.

Er zal door de organisatie toezicht gehouden worden op de veiligheidsnormen van de tankinstallaties en jerrycans.

Bij het tanken dienen de personen belast met de tankwerkzaamheden geheel door kleding te zijn bedekt (brandvrije kleding aangevuld met brandvrije balaclava en handschoenen).

Bij iedere pitstop dient een opvangbak en een milieumat te worden gebruikt voor het opvangen van eventueel gelekte vloeistoffen.

We zien graag u inschrijving tegemoet.

English Translation

Good day Race friends. The latest news about the 4th version HARC Historic 250. 

Best relationship,

We have good news, the fourth edition of the Zandvoort 250 (November 21, 2021) will take place as a nice end to a messy covid season.

The current measures and developments regarding COVID make it possible for us to organize the Zandvoort 250 this year. With access for spectators with QR code or negative test result.
Of course we will make it a wonderful edition in 2021, as the end of the season for historic racing at Zandvoort, and we hope that you, like us, are looking forward to giving the drivers an unforgettable experience.
This day will be extended with a HARC free riding day as you are used to from us. So a great opportunity to test your car before the race or just take it for a walk before everything goes into the garage. And all this on the official F1 circuit of the Netherlands.

Also, the circuit uses a different format of high and low season dates and there is also a pretty standard price increase (20%), as it has the status of an official Formula 1 circuit.

That is why we are also forced to increase our registration price to € 575.00, but we charge this increase as a minimum because the HARC likes to invest in your historic racing fun.

That is why we expect a high turnout and an exciting race so that the HARC can once again give this tradition a permanent place on the Historical race calendars at the end of the season in November .

We will keep you informed,

Board HARC / Circuit Zandvoort

HARC NK 82-90 regulations 2019

English version below.

On November 21st we will have a continuation of the very successful versions 2018-2019-2020 and we continue the tradition: the HARC Historic Zandvoort 250. Lots of fun racing, for little money at the start of the season with all your historic racing colleagues on a new circuit. Finally a continuation of historic endurance racing in the Netherlands. What does it mean? 250 km racing at Circuit Zandvoort with at least 1 mandatory pit stop with a driver change. For each division there will be a mandatory stop - read extra waiting time -, which will be laid down in the regulations. Participation costs € 575,-- for the 250 km race, preceded by a free practice and qualification. About 2.5 hours of driving pleasure on the new Formula 1 circuit Zandvoort.

Participation in the spectacular HARC Historic Zandvoort 250 is possible in four divisions.

Division I - Touring cars and GTs from the years 1947 to 1965 - according to the HTGT regulations.
Division II - Touring cars and GTs from the years 1966 to 1981 - according to the NKGTTC regulations.
Division III - Touring cars, GTs and Cupracers groups A, N and B from the years 1982 to 1990 – according to the NK HARC 82-90 regulations.
Division IV is reserved for almost all cars from the above years, but as a Koppel (relay) team.
What is a pairing team? Minimum 2 and maximum 3 different cars, which relieve each other (transponder transfer) during the race. The cars may come from different classes. The substitutions are made as one car of the team enters the pit lane and the other car then resumes the race. Because this car is ready to be refueled, a pit time penalty - read extra waiting time - of 75 seconds per substitution applies to the pair teams.

A minimum of two and a maximum of four drivers must participate in one and the same team per participating car. At least 1 rider must have participated in the training (qualification). Minimum driving time per stint is 20 minutes and maximum driving time per stint is 80 minutes. Measured from leaving the pit lane to entering the pit lane again at the start-finish. The minimum number of pit stops is 1.

TO FUEL ; Refueling takes place in front of the team's own pits and is carried out by its own people.

Refueling is allowed through:

1.           A tank filling installation as described in art. 252.9.5 of the FIA ​​Annexe J 2018, including all prescribed FIA approved couplings, hoses, breathers and breather tanks.

2.           20 liter steel jerry cans, with a fixed filling hose of max. 50 cm measured from the tap or cap, possibly equipped with a vent tap. Refueling with funnels is not allowed.
For steel 20 liter cans, a minimum duration of 60 seconds per refueling applies.

If refueling is done with a refueling installation, at least other than with steel 20 liter cans as described in Article 14.2 of these regulations, the net refueling period must be 90 seconds.

While refueling, the driver must remain in the car (changing drivers is not allowed) and a team member must have their own fire extinguisher of at least 6 kg at the ready. The circuit's fire extinguishers must not be used for this purpose.

all cars that are refueled with the engine running (turbos) must be supported during refueling by 2 people in fire-resistant clothing with extinguishers of at least 6 kg. The lollypop man must stand in front of the car while refueling.

Driver change and all other work are only permitted before or after refueling.

During refueling, all doors and windows must be closed.

If a car equipped with a so-called rapid refueling system is refueled with 20 liter jerry cans, only 1 hole of the rapid refueling connection may be used. The second hole must be closed during the entire event by means of a metal plate attached with bolts or rivets.

Only one can of fuel may be refilled at a time.

Petrol stock in the pit box must be stored in steel jerry cans or barrels of maximum 60 liters that must be placed in a liquid-tight drip tray.

The organization will supervise the safety standards of the tank installations and jerry cans.

When refueling, the persons responsible for the refueling work must be completely covered by clothing (fireproof clothing supplemented with fireproof balaclava and gloves).

At every pit stop, a container and an environmental mat must be used to collect any leaked liquids.

We look forward to receiving your registration.