Locatie

KNAF Federatiekantoor, , Duwboot 85, 3991 CG Houten

Programma

UPDATE 21-02-2019 Toegevoegd Notulen 2018 

UITNODIGING  ALGEMENE LEDENVERGADERING

Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden- vergadering van de Historische Auto Ren Club op,

Woensdag 13 Maart 2020

in het federatiebureau van de KNAF,

Duwboot 85, 3991 CG Houten

Aanvang 20:00 uur
Ontvangst 19.30 uur

AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ALV 2019 

4. Jaarverslag 2019 voorzitter

5. Financieel verslag 2019 penningmeester

6. Verslag 2019 kascontrolecommissie

7. Goedkeuring financieel verslag

8. Benoeming leden kascontrolecommissie, zitting hebben de HH. Kees Kneppers en Timo Span

9. Begroting 2020 en vaststellen contributie

10. Verslagen evenementen en activiteiten

11. Vrienden van de HARC

12. HARC Kart Event 2020

13. Kalender 2020

14. Rondvraag

15. Bestuursverkiezing: 

16. Sluiting

Het financiële verslag over 2019 is per email opvraagbaar via secretariaat@harc.nl en zal circa twee weken voor de vergadering per e-mail worden toegezonden.

Tevens verzoeken wij in te zenden stukken vóór 5 maart 2020 aan ons te doen toekomen.

Wij vertrouwen er op velen van u te mogen begroeten, u bent van harte welkom.

Vriendelijke groet,

Jan - Wim Stals

Voorzitter