Goededag Race vrienden.                                                Het laatste nieuws over de 4e versie HARC Historic 250. English version below.

Beste relatie,

Uiteindelijk hebben we als HARC moeten besluiten om de vierde editie van de Zandvoort 250 (07 maart 2021) uit te moeten stellen naar November 2021, en de nieuwe geplande datum is ???? November.

De huidige maatregelen en ontwikkelingen rondom COVID-19 maken het ons onmogelijk om de Zandvoort 250 met zekerheid te organiseren, maar we gaan er van uit dat we in November 2021 weer mogen racen met publiek.

Natuurlijk gaan we er in 2021 weer een prachtige editie van maken, niet als seizoen opener maar als afsluiter van weer een raar race jaar op Zandvoort, en hopen we dat u er net als wij enorm naar uitkijken om de rijders weer een onvergetelijk ervaring te bezorgen.

U bent er bij de vierde editie in November 2021 toch gewoon bij?

PS vrijrijden gaan we wel op 7 maart zie agenda www.harc.nl

Voor vragen, neemt u contact op met de HARC secretariaat@harc.nl

 

Best relationship,

Ultimately, as HARC, we had to decide to postpone the fourth edition of the Zandvoort 250 (March 7, 2021) to November 2021, and the new scheduled date is ???? November.

The current measures and developments surrounding COVID-19 make it impossible for us to organize the Zandvoort 250 with certainty, but we assume that we will be able to race with the public again in November 2021.


Of course we will make it a great edition again in 2021, not as a season opener but as the end of another weird racing year at Zandvoort, and we hope that you, like us, are looking forward to giving the drivers an unforgettable experience. .

Aren't you just there at the fourth edition in November 2021?

For questions, please contact HARC secretariaat@harc.nl

 

 

 

 

Inschrijven kan via deze link; 

Registration by this link; 

download;

 

Tijdschema 07 Maart 2021 Vrijrijden/HARC Historic 250

download; 

Supplementair Regulations Zandvoort 250 2020

Wilt u alvast wat informatie zie ondertaande gegvens van maart 2020

Veel en plezierig racen, voor weinig geld aan het eind van het vreemde seizoen 2020 voordat de auto in de winterstalling gaat, dit alles samen met al uw historische racecollega’s. Een mooi vervolg van de traditie met weer een historische endurance race evenemenet in Nederland. Wat houdt het in? 250 km racen op Circuit Zandvoort met minimaal 1 verplichte pitstops met een verplichte rijderswissel . Voor elke divisie zal er een verplichte stop -lees extra wachttijd- zijn, welke in het reglement zal worden vastgelegd. Kosten deelname € 500,-- voor de 250 km race, voorafgegaan door een vrije training en kwalificatie. Ongeveer 2,5 uur rijplezier op het Formule 1 circuit Zandvoort.

Deelname aan de spectaculaire HARC Historic Zandvoort 250 is mogelijk in vier divisies.

  • Divisie I - Toerwagens en GT’s uit de jaren 1947 t/m 1965 - volgens het reglement HTGT.
  • Divisie II - Toerwagens en GT’s uit de jaren 1966 t/m 1981 - volgens het reglement NKGTTC.
  • Divisie III - Toerwagens, GT’s en Cupracers groep A,N en B uit de jaren 1982 t/m 1990 – volgens het reglement NK HARC 82-90.
  • Divisie IV is gereserveerd voor vrijwel alle auto’s uit de bovenstaande jaren, maar dan als Koppel (estafette) team.

Wat is een koppelteam? Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende auto’s, die elkaar aflossen (overzetten transponder) tijdens de race. De auto’s mogen uit verschillende Divisies komen. De wissels vinden plaats doordat de ene auto van het team de pitstraat inrijdt en de andere auto vervolgens de race hervat. Omdat deze auto afgetankt klaar staat, geldt er voor de koppelteams een pit time penalty -lees extra wachttijd- van 75 seconden per wissel.

Per deelnemende wagen dienen minimaal twee en mogen maximaal vier rijders deelnemen in één en hetzelfde team. Tenminste 1 rijder dient aan de training (kwalificatie) te hebben deelgenomen. Minimale rijtijd per stint is 20 minuten en maximale rijtijd per stint is 80 minuten. Gemeten vanaf het verlaten van de pitstraat tot het weer binnenrijden van de pitstraat bij start-finish. Het minimale aantal pit stops is 1.

TANKEN ; Het tanken van brandstof vindt plaats voor de eigen pits van het team en wordt uitgevoerd door eigen mensen.

Bijtanken is toegestaan door middel van:

1.           Een tankvulinstallatie zoals omschreven in art. 252.9.5 van de FIA Annexe J 2020, inclusief alle voorgeschreven FIA goedgekeurde koppelingen, slangen, ontluchters en ontluchtingstanks.

2.           20 liter stalen jerrycans, met een vaste vulslang van max. 50 cm gemeten vanaf de kraan c.q. dop, eventueel voorzien van een ontluchtingskraan. Tanken met trechters is niet toegestaan.
Voor stalen 20 liter cans geldt een minimale tijdsduur van 60 seconden per tankbeurt.

Indien getankt wordt met een tankinstallatie althans anders dan met stalen 20 liter cans zoals omschreven in artikel 14.2 van dit reglement, dan dient de netto tankperiode 90 seconden te bedragen.

Tijdens het tanken dient de rijder in de auto te blijven (het wisselen van rijders is niet toegestaan) en dient een teamlid een eigen brandblusser van minimaal 6 kg in de aanslag te houden. De brandblussers van het circuit mogen niet voor dit doel gebruikt worden.

Alle wagens die met draaiende motor getankt worden (turbo’s), moeten tijdens het tanken ondersteund worden door 2 personen in brandwerende kleding met blussers van minimaal 6 kg. De lollypopman dient tijdens het tanken voor de auto te staan.

Rijderwissel en alle andere werkzaamheden zijn uitsluitend toegestaan voor of na het tanken.

Tijdens het tanken dienen alle portieren en ramen gesloten te zijn.

Indien een auto voorzien van een zogenaamde sneltankinstallatie, wordt getankt met 20 liter jerrycans, mag er slechts 1 gat van de sneltankaansluiting worden gebruikt. Het tweede gat moet gedurende het gehele evenement afgesloten te zijn door middel van een metalen plaat die met bouten of klinknagels bevestigd is.

Er mag slechts met één can tegelijk brandstof worden bijgevuld.

Benzinevoorraad in de pitbox dient te zijn opgeslagen in stalen jerrycans of vaten van maximaal 60 liter die in een vloeistofdichte lekbak dienen te worden geplaatst.

Er zal door de organisatie toezicht gehouden worden op de veiligheidsnormen van de tankinstallaties en jerrycans.

Bij het tanken dienen de personen belast met de tankwerkzaamheden geheel door kleding te zijn bedekt (brandvrije kleding aangevuld met brandvrije balaclava en handschoenen).

Bij iedere pitstop dient een opvangbak en een milieumat te worden gebruikt voor het opvangen van eventueel gelekte vloeistoffen.

We zien graag u inschrijving tegemoet.

 A lot of fun and enjoyable racing, for little money at the end of the season with all your historic racing colleagues on the new F1 Circuit Zandvioort. Again a historic endurance race in the Netherlands. What does it mean? 250 km race at Circuit Zandvoort with at least 1 mandatory pit stops with a driver change. For each division there will be a mandatory stop-read extra waiting time, which will be recorded in the regulations. Cost participation only € 500, - for the 250 km race, preceded by a free practice and qualification. So around 2,5 hours of driving fun on the F1 Circuit Zandvoort.

Participation in the spectacular HARC Historic Zandvoort 250 is possible in four divisions.

Division I - Touring cars and GTs from the years 1947 to 1965 - according to the HTGT regulations.
Division II - Touring cars and GTs from the years 1966 up to and including 1981 - according to the NKGTTC regulations.
Division III - Touring cars, GTs and Cup racers group A, N and B from the years 1982 up to and including 1990 - according to the HARC NK82-90 regulations.
Division IV is reserved for almost all cars from the above years, but then as a Koppel (relay) team.
What is a coupling team? A minimum of 2 and a maximum of 3 different cars, which will repay each other (transfer transponder) during the race. The cars may come from different classes. The substitutions take place because one car of the team enters the pit lane and the other car then resumes the race. Because this car is refueled ready, there is a pit time penalty - read extra waiting time - of 75 seconds per change.

Each participating car must have a minimum of two and a maximum of four riders may participate in one and the same team. At least one rider must have participated in the training (qualification). Minimum driving time per stint is 20 minutes and maximum driving time per stint is 80 minutes. Measured from leaving the pit lane until driving back into the pit lane at start-finish. The minimum number of pit stops is 1.

Fueling takes place for the team's own pits and is carried out by their own people. Refueling is permitted through:

1. A tank filling installation as described in art. 252.9.5 of the FIA ​​Annexe J 2020, including all prescribed FIA approved couplings, hoses, deaerators and venting tanks.

2. 20 liter steel jerry cans, with a fixed filling hose of max. 50 cm measured from the tap or cap, possibly with a venting tap. Refueling with hoppers is not permitted. For steel 20 liter cans, a minimum duration of 60 seconds per refueling applies.

If refueling is done with a tank installation at least different from steel 20 liter cans as described in article 14.2 of these regulations, then the net tank period must be 90 seconds.

During refueling, the driver must remain in the car (changing riders is not allowed) and a team member must keep a fire extinguisher of at least 6 kg at the ready. The fire extinguishers on the circuit may not be used for this purpose.

All cars that are being refueled with a running engine (turbos) must be supported during refueling by 2 people in fire-resistant clothing with extinguishers of at least 6 kg. The lollypop man must stand in front of the car during refueling.

Driver change and all other activities are only allowed before or after refueling.

All doors and windows must be closed during refueling.

If a car is fitted with a so-called express tank system, it is refueled with 20 liters of jerry cans, only 1 hole of the quick tank connection may be used. The second hole must be closed during the entire event by means of a metal plate fastened with bolts or rivets.

Fuel can only be refilled with one can at a time.

Petrol stock in the pit box must be stored in steel jerry cans or barrels of up to 60 liters that must be placed in a liquid-tight drip tray.

The organization will monitor the safety standards of tank installations and jerry cans.

When refueling, the persons in charge of the tank work must be covered entirely by clothing (fireproof clothing supplemented with fireproof balaclava and gloves).

With every pit stop, a collection tray and an environmental mat must be used to collect any leaked liquids.

We look forward to receiving your registration.