Programma

Goededag Race vrienden.     Het laatste nieuws over de eerste vrij-rijden dag van de  HARC       Update 18-2-2021

Er is nieuws, YES we gaan rijden.

En Sorry maar groep 2 en 3 is echt vol. We begrijpen dat echt iedereen blij is om weer wat te mogen doen, maar onze excusses. Het heeft ook geen zin om naar het circuit te komen want wij kunnen u helaas niet toelaten.

De Zandvoort 250 vervalt maar in goede samenwerking met Het Circuit en de gemeente Zandvoort mogen we onder voorwaarden rijden. Voor vragen, neemt u contact op met de HARC secretariaat@harc.nl

English version below.

Here is good news, YES we are going to drive.

TIJDSCHEMA  + Informatie + Protocol Covid -19 VRIJ-RIJDEN-DAG Zondag 7 Maart 2021  

Informatie Vrij-rijden Zondag 07-03-2021    Tijdschema 07-03-2021

HARC Protocol Covid-19 2021

Inschrijving via deze link; Track Day                    Registration by the link; Track Day

Deelnemers Vrij rijden 07 maart 2021

Hieronder vind je de informatie voor de Vrij rijden dag. In verband met Covid -19 vragen wij uw aandacht en medewerking om deze dag organisatorisch tot een succes te maken.

Waar moet je op letten?

Helaas zijn de maatregelen door COVID-19 weer aangescherpt en gaat alles net even anders dan we gewend zijn. Maar als we ons allemaal een beetje aanpassen en flexibel zijn, zou dit geen probleem moeten zijn. Met deze e-mail leiden we je door het hele evenement.De gemeente Zandvoort, de veiligheidsregio Kennemerland en het circuit Zandvoort hebben hierover gesproken. Wij als organisator van de “free riding” dag mogen het evenement laten doorgaan, maar moeten ons hier strikt aan de regels houden. Zondag wordt uitgebreid gehandhaafd op naleving van deze regels.

Wij als organisator zijn verheugd dat we in ieder geval de kans krijgen om onze sport te beoefenen, zij het met een aantal beperkingen. Voorwaarde voor een goed verloop van het evenement en geen tussenkomst van handhavers is dat we zorgen voor een optimale samenwerking. Tijdens de vorige evenementen werden de regels vrij vlot gehandhaafd. Uw absolute medewerking is daarom essentieel.

Ten eerste mag geen publiek in de breedste zin van het woord worden toegelaten, ook geen vrienden en kennissen van de ruiters. Alleen de personen die een daadwerkelijke functie hebben bij een team / coureur hebben toegang. Een uitzondering wordt gemaakt voor 1 ouder als begeleidende bestuurder van een minderjarige bestuurder.

Dit maakt het noodzakelijk om het aantal leden per team naast de renner (of renners) tot een minimum te beperken. Alle geregistreerde teamleden moeten een duidelijke en realistische positie hebben.

Verder;

Aankomst circuit:

Het is mogelijk om op zondag vanaf 07.00 uur aan te rijden, maar de pitboxen zijn pas vanaf 07.30 uur bereikbaar.

Parkeren op het circuit:

Deelnemers op Paddock 2, of Heineken paddock. Personenauto's op Parking A, vlakbij de hoofdtribune. Dit wordt gehandhaafd.

Inschrijving controle en keuring: (er is maximaal 1 persoon per auto toegestaan ​​tijdens keuring / inschrijving.)

Inschrijving controle en keuring vindt plaats in pitbox 23-24. (eenrichtingsverkeer voor snelle afhandeling)

LET OP UW SLOT TIJDEN.  Indien u te laat bent , bestaat de mogelijkheid dat u langer moet wachten.

Het is niet toegestaan om met meer dan 2 auto's in de Pitbox aanwezig te zijn dus graag buiten wachten op aanwijzingen van onze medewerker. Er zullen 3 lijnen waar u zich kunt opstellen, nl;

groep 1, groep 2/3 en groep 4 

08.00 - 08.30 uur aanmelden /Keuring Vrij rijden groep 1 (straatauto's).

08.20 - 08.45 uur aanmelding /Keuring Vrij rijdende groep 2-3 (racewagens).

08.45 - 09.00 uur aanmelding / Inspectie Vrij rijdende groep 4 (monopostos en Lotus 7-achtige auto's).

Om te voorkomen dat de wachtrijen te lang worden, verzoeken wij u vriendelijk om u strikt aan deze aanmeldtijden te houden en u vooraf aan te melden via de website van HARC.

VERPLICHTE BRIEFING (digitaal) en vrijwaring (digitaal)

Deze formulieren worden u na aanmelding digitaal toegestuurd en wij vragen u vriendelijk maar dringend om deze vooraf digitaal te ondertekenen of anders uit te printen en te ondertekenen zodat u deze volledig ingevuld kunt inleveren bij de keuring (ivm de COVID 19 protocollen)!

Extra info briefing vrijrijden pitbox 25.

08.30 - 8.45 uur Groep 1-2-3              09.00 - 9.15 uur Groep 4

Tijdschema / Tracktijd Vrij rijden: sessietijden

Groep 1     09.00 - 09.30 uur        11.05 - 11.35         13.55 - 14.10

Groep 2/3  09.35 - 10.25 uur        11.40 - 12.30         14.15 - 15.05         15.45 - 16.30 

Groep 4     10.30 - 11.00 uur        12.35 - 13.05         15.10 - 15.40         16.35 - 17.00 

Pauze        13.05 - 13.55

Prijzen: 2021 (inclusief btw)

Inschrijving groep 1: € 125 HARC leden € 170 niet-leden

Inschrijving groep 2: € 240 HARC leden € 340 niet-leden

Inschrijving groep 3: € 240 HARC leden € 340 niet-leden

Inschrijving groep 4: € 220 HARC leden € 290 niet-leden

Het is vanaf 01-01-2021 om in alle auto's een vaste brandblusser te hebben.

Het is ook verplicht om brandwerende kleding te dragen in raceauto's op vrij-rijden dagen van HARC.

Zie ook de aanbieding van de HARC in samenwerking met Racing Sportiva boven op de galerij van de pitstraat.

Belangrijk in verband met Covid -19:

We rekenen op uw medewerking om alle instructies tijdens het evenement op te volgen. Namelijk; Houd een afstand van 1,5 meter aan en draag in alle binnenruimtes of met meerdere mensen samen “Mondkapje”.

Pitlane alleen toegankelijk via Pitbox 0 tijdens vrij rijden.

Volg strikt de aanwijzingen van baan personeel en rijd langzaam.

ENGLISH Translation.

Participants Free driving 07 March 2021

 Below you will find the information for the Free driving day. In connection with Covid -19, we ask for your attention and cooperation to make this day a success from an organizational point of view.

 What should you take into account?

 Unfortunately, the measures have been tightened up again by COVID-19 and everything will go a little differently than we are used to. But if we all adapt a bit and be flexible, this should not be a problem. We take you through the entire event with this email.

 The Municipality of Zandvoort, the Kennemerland safety region and the Zandvoort circuit have discussed this. We as organizer of the “free riding” day are allowed to let the event take place, but must strictly adhere to the rules here. There will be extensive enforcement on Sunday on compliance with these rules.

 We as an organizer are pleased that we are at least given the opportunity to practice our sport, albeit with a number of restrictions. A precondition for the smooth running of the event and no intervention by enforcers is that we provide optimal cooperation. During the previous events the rules were enforced fairly smoothly. Your absolute cooperation is therefore vital.

Firstly, no public in the broadest sense of the word may be admitted, including friends and acquaintances of the riders. Only the persons who have an actual function with a team / driver are allowed access. An exception is made for 1 parent as the accompanying driver of a minor driver.

This makes it necessary to keep the number of members per team in addition to the rider (or riders) to the minimum necessary. All registered team members must have a clear and realistic position.

 Further;

Arrival circuit:

It is possible to drive on to the circuit Sundays from 7 a.m., but the pit boxes can only be reached from 7.30 a.m.

Parking on the circuit

Participants (Free driving) on ​​Paddock 2, or Heineken paddock. Private cars on Parking A, near the main grandstand. This will be maintained.

Registration check and inspection: (In addition, a maximum of 1 person per car is allowed during the inspection / registration.)

Registration / inspection / inspection takes place in pit box 23-24. (one-way traffic for fast handling)

There are 3 registration lines for Group 1, 2-3 and Group 4.

08.00 - 08.30 registration Inspection Free-driving group 1 (street cars).

08.20 - 08.45 registration Inspection Free-driving group 2-3 (racing cars).

08.45 - 09.00 registration Inspection Free-driving group 4 (monopostos and Lotus 7-like cars).

To prevent the queues from getting too long, we kindly request you to strictly adhere to these registration times and to register in advance via the HARC website.

MANDATORY BRIEFING (Digital) and Indemnity (Digital)

These forms will be sent to you digitally after registration and we kindly but urgently ask you to print and sign them in advance so that you can hand them in completely filled in at the inspection (because of the COVID 19 protocols)!

Free driving extra info pit box 25.      08.30 - 8.45 am Group 1-2-3      09.00 - 9.15 am Group 4

Timetable / Track time Free driving: Session times

Group 1           09.00 -09.30    11.05 - 11.35    13.55 - 14.10

Group 2/3     09.35 - 10.25     11.40 - 12.30   14.15 - 15.05   15.45 - 16.30

Group 4         10.30 - 11.00      12.35 - 13.05   15.10 - 15.40   16.35 - 17.00

 Pause           13.05 - 13.55

 Prices: 2021 (Including VAT)

 Registration group 1: € 125 HARC members € 170 non-members

Registration group 2: € 240 HARC members € 340 non-members

Registration group 3: € 240 HARC members € 340 non-members

Registration group 4: € 220 HARC members € 290 non-members

 It is from 01-01-2021 to have a fixed fire extinguisher in all cars.

 It is also mandatory to wear fire-resistant clothing in Race cars on HARC off days

 Important in connection with Covid -19:

 We count on your cooperation to follow all instructions during the event. Namely; keep a distance of 1.5 meters and in all indoor spaces or with several people together, wear “Mouthcap”.

 Pit lane only accessible via Pitbox 0 during free driving.

 Strictly follow the directions of officials and drive slowly.