Programma

Goededag Race vrienden.                                                Het laatste nieuws over de eerste vrij-rijden dag van de  HARC

English version below.

Beste relatie,

Uiteindelijk hebben we als HARC moeten besluiten om de laatste vrij-rijden dag van de HARC (22 November 2020) uit te moeten stellen naar maart 2021, en deze gaat naar Zondag 7 Maart.

Natuurlijk gaan we er in 2021 weer een prachtige editie van maken, met begin maart de eerste vrij-rijden dag als seizoen opener voor het historisch vrij rijden op Zandvoort, en hopen we dat u er net als wij enorm naar uitkijken om u weer een onvergetelijk ervaring te bezorgen.

U bent er  in maart 2021 toch gewoon bij?

Voor vragen, neemt u contact op met de HARC secretariaat@harc.nl

 

Good day Race friends. The latest news about the last free-driving day of the HARC

Best relationship,

Ultimately, as HARC, we had to decide to postpone the last frack day of the HARC (November 22, 2020) to March 2021, and the date will be Sunday March 7.

Of course we are going to make it a wonderful edition again in 2021, with the first track day at the beginning of March as the season opener for historic track driving at Zandvoort, and we hope that you, like us, look forward to seeing you again an unforgettable one. experience.

Won't you be there in March 2021?

For questions, please contact HARC secretariaat@harc.nl

 

 

 

 

 

 

 

TIJDSCHEMA  + Informatie VRIJ-RIJDEN-DAG Zondag 22 November 2020 Informatie Vrij-rijden Zondag 22-11-2020

Inschrijving via deze link; Track Day                    Registration by the link; Track Day

Deelnemers Vrij rijden 22 November 2020

Onderstaand treft u de informatie aan m.b.t. de combinatie Vrij rijden en de HARC Historic 250. In verband met Covid -19, vragen wij uw aandacht en medewerking om deze dag ook organisatorisch tot een succes te maken.

Waar moet u rekening mee houden?

Helaas zijn door COVID-19 de maatregelen aangescherpt en zal alles beetje anders gaan dan wij zijn gewend. Maar als wij ons allemaal beetje aanpassen en flexibel opstellen, hoeft dit geen probleem te zijn. We nemen u met deze mail even door het hele event.

De Gemeente Zandvoort, de veiligsheidregio  Kennemerland en het circuit Zandvoort hebben hierover overleg gevoerd. Wij als organisator van de “De Zandvoort 250 en vrijrijden” mogen het evenement laten doorgaan maar dienen ons hier strikt aan de regels te houden. Er zal op zondag uitgebreid worden gehandhaafd op naleving van deze regels.  

Wij als organisator zijn blij dat ons in ieder geval de gelegenheid geboden wordt onze sport uit te oefenen, zij het onder een aantal beperkingen. Voorwaarde voor een goed verloop van het evenement en geen ingrepen door handhavers is dat we optimale medewerking verlenen.  Tijdens de voorgaande evenementen werden de regels redelijk soepel gehandhaafd, in deze hopelijk korte periode, is daarvan helaas geen sprake meer.  

Jullie absolute medewerking is derhalve van vitaal belang.

 Op de eerste plaats mag er geen publiek in de ruimste zin van het woord worden toegelaten, dus ook geen vrienden en kennissen van de rijders. Alleen de personen die een werkelijke functie hebben bij een team / rijder verkrijgen toegang. Uitzondering wordt gemaakt voor 1 ouder als begeleider- chauffeur van een minderjarige rijder.

 Hierdoor is het nodig het aantal leden per team naast de rijder (of rijders) tot het noodzakelijke minimum te beperken. Alle aangemelde teamleden moeten een duidelijke en reële functie hebben.

 Alle teams moeten een namenlijst (zie bijlage) voor Donderdag 19 November 08:00 uur aanleveren bij secretariaat@harc.nl met :

 Raceklasse:

Autonummer:

Naam 1e rijder

Naam 2e rijder ( indien van toepassing)

Per teamlid:  Naam en functie

 We realiseren ons dat er een aantal teams met 1 auto normaal een grotere bezetting hebben, er mag toegang voor extra medewerkers aangevraagd worden mits duidelijk aangegeven is wat de noodzakelijke functie is. Toegang wordt verleend na beoordeling.  Van de teams met 2 of meer auto’s verwachten we echter dat de minimale bezetting wordt opgegeven.

Verder;

Aankomst circuit:

Het is mogelijk om op zaterdag 21 November a.s. aan te rijden vanaf 18.00 uur, echter de pitboxen zijn pas vanaf 18.30 uur te bereiken, aangezien er op deze dag een Endurance evenement plaatsvindt.

Parkeren op het circuit:

Deelnemers (Vrij rijden) op Paddock 2, oftewel Heineken paddock. Privé auto’s op Parking A, bij de hoofdtribune. Hierop zal worden gehandhaafd.

Wij vertrouwen er op dat u uw medewerking verleent, alleen op deze wijze heeft iedereen genoeg ruimte. Het zal een drukke dag worden met veel deelnemers aan de 2 evenementen op één dag, Vrij rijden en de HARC Historic 250.

Inschrijving:

De inschrijving vindt plaats in pitbox 23-24.

Er is één inschrijftafel voor groep 2-3 en één voor Groep 4.

08.00 – 08.45 uur inschrijving groep 2-3 (race-auto’s ).

08.15 – 09.00 uur inschrijving groep 4 (monoposto’s en Lotus 7-achtigen).

Om de wachtrijen niet te lang te laten worden verzoeken wij u vriendelijk om zich stipt aan deze inschrijftijden te houden en zich bij voorkeur van te voren via de HARC website aan te melden.

Keuring:

Deze zal plaatsvinden in pitbox 24. éénrichtingsverkeer voor snelle afhandeling).

08.00 – 09.00 uur    Keuring Vrij-rijden deelnemers groep 2/3

08.30 – 09.00 uur    Keuring Vrij-rijden deelnemers groep 4

Verplichte Briefing:Vrij rijden  pitbox 25.

08.30 – 8.45 uur        Groep 2-3

09.00 – 9.15 uur        Groep 4

Vrij rijden:               Sessie tijden

groep 2/3                  09.00 – 09.40       10.15 – 10.55       11.30 – 12.05            13.40 – 14.10

groep 4                      09.45 – 10.10       11.00 – 11.25       12.10 – 12.35            14.15 – 14.35

Pauze                        12.35 – 13.05

 

Kosten                       Groep 2-3     185,-- leden           € 240,-- niet leden

Kosten                       Groep 4         € 190,-- leden           € 250,-- niet leden

Belangrijk in verband met Covid -19:

Wij rekenen op uw medewerking alle instructies tijdens het evenement op te volgen. Namelijk ; houd afstand 1.5 meter en in alle binnen ruimtes of bij meerder mensen bij elkaar “Mondkapje” op.

Het zal een drukke dag worden met veel deelnemers op één dag, Vrij rijden en de HARC Historic 250.

Pitstraat alleen toegankelijk via Pitbox 0 tijdens het vrij rijden.

Volg strikt de aanwijzingen van officials en langzaam rijden.

 

Tijdens de HARC HISTORIC 250 is het dus NIET toegestaan  om vanuit een pitbox met materiaal of auto via hek noord het circuit te verlaten. Er moet gewacht worden tot na de Finish.

Pitboxen worden toegewezen door HARC organisatie.

Huur pitboxen alleen voor deelnemers HARC HISTORIC 250 (meerdere auto’s, minimaal 3  per box verplicht). Prijs E 150.-

Organisator HARC behoudt zich het recht voor ook pitboxen te gebruiken voor keuring van Monoposto’s / Vrij Rijden).

Participants Free driving November 22, 2020

Below you will find the information regarding the combination Free driving and the HARC Historic 250. In connection with Covid -19, we ask for your attention and cooperation to make this day a success from an organizational point of view.

What should you take into account?

Unfortunately, the measures have been tightened up by COVID-19 and everything will go a bit differently than we are used to. But if we all adapt a bit and be flexible, this should not be a problem. We take you through the entire event with this email.

 The Municipality of Zandvoort, the Kennemerland safety region and the Zandvoort circuit have discussed this. We as organizer of the “De Zandvoort 250 en vrijrij” may allow the event to take place, but must strictly adhere to the rules. There will be extensive enforcement on Sunday on compliance with these rules.

 We as an organizer are pleased that we are at least given the opportunity to practice our sport, albeit with a number of restrictions. A precondition for the smooth running of the event and no intervention by enforcers is that we provide optimal cooperation. During the previous events the rules were enforced fairly smoothly, in this hopefully short period, unfortunately, this is no longer the case.

 Your absolute cooperation is therefore vital.

 Firstly, no public in the broadest sense of the word may be admitted, including friends and acquaintances of the riders. Only the persons who have a real function with a team / driver are allowed access. An exception is made for 1 parent as the accompanying driver of a minor driver.

 This makes it necessary to limit the number of members per team in addition to the rider (or riders) to the necessary minimum. All registered team members must have a clear and realistic function.

 All teams must submit a list of names (see attachment) before Thursday 19 November 08:00 am to secretariaat@harc.nl with:

 Race class:

Car number:

Name 1st rider

Name 2nd rider (if applicable)

Per team member: Name and position

 We realize that a number of teams with 1 car normally have a larger occupation, access for additional employees may be requested provided it is clearly indicated what the necessary function is. Access is granted after assessment. However, we expect teams with 2 or more cars to specify the minimum occupancy.

Further;

Arrival circuit:

It is possible to drive on Saturday 21 November from 6 p.m., however the pit boxes are only accessible from 6.30 p.m., as an Endurance event takes place on this day.

Parking on the Paddock:

Participants (Free driving) on ​​Paddock 2, or Heineken paddock. Private cars on Parking A, near the main grandstand. This will be maintained.

We trust that you will cooperate, only in this way everyone will have enough space. It will be a busy day with many participants in the 2 events in one day, Free Driving and the HARC Historic 250.

Registration:

Registration takes place in pit box 23-24.

There is one registration table for group 2-3 and one for group 4.

08.00 - 08.45 registration group 2-3 (racing cars).

08.15 - 09.00 registration group 4 (monopostos and Lotus 7-es).

To prevent the queues from getting too long, we kindly request you to strictly adhere to these registration times and to register in advance via the HARC website.

Scrutineering:

This will take place in pit box 24. one-way traffic for fast handling).

08.00 - 09.00 Inspection Free-driving participants group 2/3

08.30 - 09.00 Inspection Free-driving participants group 4

Mandatory Briefing:

Free driving pit box 25.

08.30 - 8.45 am Group 2-3

09.00 - 9.15 am Group 4

Free driving: Session times

group 2/3                  09.00 - 09.40            10.15 - 10.55            11.30 - 12.05            13.40 - 14.10

group 4                     09.45 - 10.10            11.00 - 11.25            12.10 - 12.35            14.15 - 14.35

Break 12.35 - 13.05

Costs Group 2-3 € 185, - members € 240, - non members

Costs Group 4 € 190 members € 250 non members

Important in connection with Covid -19:

We count on your cooperation to follow all instructions during the event. Namely; keep a distance of 1.5 meters and in all indoor spaces or with several people together, wear “Mouthcap”.

It will be a busy day with many participants on one day, Free driving and the HARC Historic 250.

Pit lane only accessible via Pitbox 0 during free driving.

Strictly follow the directions of officials and drive slowly.

During the HARC HISTORIC 250 it is therefore NOT allowed to leave the circuit from a pit box with equipment or car via the north gate. You have to wait until after the Finish.

Pitboxes are allocated by HARC organization.

Rent pit boxes only for participants HARC HISTORIC 250