Programma

Logo Harc DEF 

UITNODIGING  ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden- Vergadering van de Historische Auto Ren Club op,

Woensdag 28 April 2021

DIGITAAL

Aanvang 20.00 uur
Ontvangst 19.30 uur

UITNODIGING  ALGEMENE LEDEN VERGADERING ONLINE

Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden- Vergadering van de Historische Auto Ren Club op,

Dinsdag 28 april 2021

Aanvang 20.00 uur
inloggen mogelijk vanaf 19.45 uur

De vergadering vindt plaats op het platform Online-ALV.nl. Om de vergadering te kunnen bezoeken heeft u een computer, laptop of tablet met een internetverbinding en geluid nodig. Om in te loggen heeft u een mobiele telefoon nodig. Tijdens deze vergadering kan uw stem worden gevraagd, maar kunt u ook uw inbreng doen. De moderator van de vergadering zal u vertellen hoe dit verloopt.

Belangrijk: Indien u wilt deelnemen verzoeken wij u via bijgaand e-mailadres te reageren secretariaat@harc.nl  u krijgt dan van online-alv een uitnodiging. Mocht u punten hebben voor de rondvraag, dan verzoeken wij u deze kenbaar te maken in uw reactie.

AGENDA

 1. Opening en toelichting op organisatie ALV
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  1. Overleden leden
  2. Ingekomen punten rondvraag
 4. Notulen ALV 2020
 5. Financieel verslag penningmeester  Marianne Hissink
 6. Verslag kascommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Benoeming leden kascommissie. Zitting hebben dhr. Kees Kneppers en mevr. Ria Waterreus
 9. Jaarverslag Jan-Wim Stals
 10. Verslagen evenementen en activiteiten
  1. Evenementen / NK HARC 82-90 / Don Wolfrat
  2. Vrienden van de HARC / Onno Vlaanderen
  3. TC / Haico van der Heijden
 11. Begroting 2021 Marianne Hissink
 12. Rooster van aftreden
 13. Bestuursverkiezing: Don Wolfrat, Haico van der Heijden en Jan-Wim Stals zijn aftredend en herkiesbaar.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

In de bijlagen treft u de notulen aan van de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 11 maart 2020.

Het financiële verslag over 2020 is per e-mail opvraagbaar vanaf 20 april a.s. via secretariaat@harc.nl

Tevens verzoeken wij in te zenden stukken vóór 21 april 2021 aan ons te doen toekomen. 

Wij vertrouwen er op u online te mogen begroeten, u van harte welkom.

Namens het bestuur.

Vriendelijke groet,

Jan-Wim Stals

Voorzitter