Programma

 

Deelnemers Vrij rijden 23 Juli 2021

Na diverse succesvolle vrijrijden dagen , gaan we op voor de volgende hopende weer met publeik.

Hieronder vind je de informatie voor de Vrij rijden dag en de link om u in te schrijven. Klik op de link en u wordt doorverwezen naar de QControl inschrijving. In verband met Covid -19 vragen wij uw aandacht en medewerking om deze dag organisatorisch tot een succes te maken.

 

Informatie Vrij-rijden 23-07-2021    Tijdschema 23-07-2021

HARC Protocol Covid-19 2021

Inschrijving via deze link; Track Day                    Registration by the link; Track Day

Waar moet je op letten?

Helaas zijn de maatregelen door COVID-19 nog steeds van kracht en gaat alles net even anders dan we gewend zijn. Maar als we ons allemaal een beetje aanpassen en flexibel zijn, zou dit geen probleem moeten zijn. Met deze e-mail leiden we je door het hele evenement.De gemeente Zandvoort, de veiligheidsregio Kennemerland en het circuit Zandvoort hebben hierover gesproken. Wij als organisator van de “vrij rijden” dag mogen het laten doorgaan, maar moeten ons hier strikt aan de regels houden. Vrijdag wordt hier nog uitgebreider op gehandhaafd op naleving van deze regels.

Wij als organisator zijn verheugd dat we u de kans mogen geven om uw sport te beoefenen, zij het met een aantal beperkingen. Voorwaarde voor een goed verloop van het evenement en geen tussenkomst van handhavers is dat we zorgen voor een optimale samenwerking. Tijdens de vorige evenementen werden de regels vrij vlot gehandhaafd. Uw absolute medewerking is daarom essentieel.

Ten eerste mag geen publiek in de breedste zin van het woord worden toegelaten, ook geen vrienden en kennissen van de rijderss. Alleen de personen die een daadwerkelijke functie hebben bij een team / coureur hebben toegang. Een uitzondering wordt gemaakt voor 1 ouder als begeleidende bestuurder van een minderjarige bestuurder.

Dit maakt het noodzakelijk om het aantal leden per team naast de renner (of renners) tot een minimum te beperken. Alle geregistreerde teamleden moeten een duidelijke en realistische positie hebben.

Dit betekend dat een ieder die mee komt van tevoren moet worden aangemeld als bezoeker en dit met een maximum is van 1 persoon per rijder. Dit dient te geburen door een email naar secretariaat@harc.nl te sturen met een volledige naam van deze persoon. (voor vragen graag even bellen)

Verder;

Aankomst circuit:

Het is mogelijk om op vrijdag vanaf 07.00 uur aan te rijden, maar de pitboxen zijn pas vanaf 07.30 uur bereikbaar.

Parkeren op het circuit:

Deelnemers op Paddock 2, of Heineken paddock. Personenauto's op Parking A, vlakbij de hoofdtribune. Dit wordt gehandhaafd.

Inschrijving controle en keuring: (er is maximaal 1 persoon per auto toegestaan ​​tijdens keuring / inschrijving.)

Inschrijvingcontrole / keuring vindt plaats in pitbox 23-24. (eenrichtingsverkeer voor snelle afhandeling)

LET OP UW SLOT TIJDEN.  Indien u te laat bent , bestaat de mogelijkheid dat u langer moet wachten.

 

Het is niet toegestaan om met meer dan 2 auto's in de Pitbox aanwezig te zijn dus graag buiten wachten op aanwijzingen van onze medewerker. Er zullen 3 lijnen waar u zich kunt opstellen, nl;

groep 1, groep 2/3 en groep 4 

08.00 - 08.30 uur aanmelden /Keuring Vrij rijden groep 1 (straatauto's).

08.20 - 08.45 uur aanmelding /Keuring Vrij rijdende groep 2-3 (racewagens).

08.45 - 09.00 uur aanmelding / Inspectie Vrij rijdende groep 4 (monopostos en Lotus 7-achtige auto's).

Om te voorkomen dat de wachtrijen te lang worden, verzoeken wij u vriendelijk om u strikt aan deze aanmeldtijden te houden en u vooraf aan te melden via de website van HARC.

VERPLICHTE BRIEFING (digitaal) , vrijwaring (digitaal) , betaling (digitaal)

Deze formulieren worden u na aanmelding digitaal toegestuurd en wij vragen u vriendelijk maar dringend om deze vooraf digitaal te ondertekenen of anders uit te printen en te ondertekenen zodat u deze volledig ingevuld kunt inleveren bij de keuring (ivm de COVID 19 protocollen)! Betaling graag ook digitaal per ideal link of per bank met vermelding van het factuur nummer.(bij uitzonderingen graag even melden secretariaat)

Extra info briefing vrijrijden pitbox 25.

08.45 Groep 1             9.00 uur Groep 2-3        09.30 uur Groep 4

Tijdschema / Tracktijd Vrij rijden: sessietijden

Groep 1     09.00 - 09.30 uur        11.05 - 11.35         13.55 - 14.10

Groep 2/3  09.35 - 10.25 uur        11.40 - 12.30         14.15 - 15.05         15.45 - 16.30 

Groep 4     10.30 - 11.00 uur        12.35 - 13.05         15.10 - 15.40         16.35 - 17.00 

Pauze        13.05 - 13.55

Prijzen: 2021 (inclusief btw)

Inschrijving groep 1: € 125 HARC leden € 170 niet-leden

Inschrijfing groep 2: € 240 HARC leden € 340 niet-leden

Inschrijfing groep 3: € 240 HARC leden € 340 niet-leden

Inschrijfing groep 4: € 220 HARC leden € 290 niet-leden

Het is vanaf 01-01-2021 om in alle race auto's een vaste brandblusser te hebben.

Het is ook verplicht om brandwerende kleding te dragen in raceauto's op vrije dagen van HARC

Belangrijk in verband met Covid -19:

We rekenen op uw medewerking om alle instructies tijdens het evenement op te volgen. Namelijk; Houd een afstand van 1,5 meter aan en draag in alle binnenruimtes of met meerdere mensen samen “Mondkapje”.

Pitlane alleen toegankelijk via Pitbox 0 tijdens vrij rijden.

Volg strikt de aanwijzingen van baan personeel en rijd langzaam.

 

Participants Free driving April 16, 2021

 

After a successful first day off on March 7th, we are going for the next one.

 

Below you will find the information for the Free driving day. In connection with Covid -19 we ask for your attention and cooperation to make this day a success from an organizational point of view.

 

What should you pay attention to?

 

Unfortunately, the measures by COVID-19 are still in force and everything is slightly different than we are used to. But if we all adapt a bit and are flexible, this shouldn't be a problem. With this email we will guide you through the entire event, discussed by the municipality of Zandvoort, the Kennemerland safety region and the Zandvoort circuit. We as organizer of the “free driving” day can let it go ahead, but must strictly adhere to the rules here. On Friday, compliance with these rules will be enforced even more extensively.

 

We as an organizer are delighted to be able to give you the opportunity to practice your sport, albeit with a number of restrictions. A precondition for the smooth running of the event and no intervention by enforcers is that we ensure optimal cooperation. During the previous events, the rules were enforced fairly smoothly. Your absolute cooperation is therefore essential.

 

First, no public in the broadest sense of the word, including friends and acquaintances of the riders, should be admitted. Only people who have an actual function with a team / driver have access. An exception is made for 1 parent as accompanying driver of a minor driver.

 

This makes it necessary to keep the number of members per team in addition to the rider (or riders) to a minimum. All registered team members must have a clear and realistic position.

 

This means that everyone who comes along must be registered in advance as a visitor and this is with a maximum of 1 person per rider. This should be done by sending an email to secretariaat@harc.nl with the full name of this person. (for questions please call)

 

Further;

 

Arrival circuit:

 

It is possible to drive on Friday from 7 a.m., but the pit boxes are only accessible from 7.30 a.m.

 

Parking on the track:

 

Participants on Paddock 2, or Heineken paddock. Passenger cars on Parking A, near the main grandstand. This is maintained.

 

Registration control and inspection: (a maximum of 1 person per car is allowed during inspection / registration.)

 

Registration check / inspection takes place in pit box 23-24. (one-way street for fast handling)

 

WATCH YOUR LOCK TIMES. If you are late, you may have to wait longer.

 

It is not allowed to be present in the Pitbox with more than 2 cars, so please wait outside for instructions from our employee. There will be 3 lines where you can line up, namely;

 

group 1, group 2/3 and group 4

 

08.00 - 08.30 registration / Inspection Free driving group 1 (street cars).

 

08.20 - 08.45 registration / Inspection Free driving group 2-3 (racing cars).

 

08.45 - 09.00 registration / Inspection Free driving group 4 (monopostos and Lotus 7-like cars).

 

To prevent the queues from becoming too long, we kindly request you to strictly adhere to these registration times and to register in advance via the HARC website.

 

MANDATORY BRIEFING (digital), indemnity (digital), payment (digital)

 

These forms will be sent to you digitally after registration and we kindly but urgently ask you to digitally sign them in advance or otherwise print and sign them so that you can hand them in completely filled in at the inspection (in connection with the COVID 19 protocols)! Please also pay digitally by ideal link or by bank, stating the invoice number. (In case of exceptions, please notify secretariat)

 

Extra info briefing free driving pit box 25.

 

08.45 Group 1 9.00 am Group 2-3 09.30 am Group 4

 

Time schedule / Track time Free driving: session times

 

Group 1 09.00 - 09.30 am 11.05 - 11.35 13.55 - 14.10

 

Group 2/3 09.35 - 10.25 am 11.40 - 12.30 14.15 - 15.05 15.45 - 16.30

 

Group 4 10.30 - 11.00 12.35 - 13.05 15.10 - 15.40 16.35 - 17.00

 

Break 13.05 - 13.55

 

Prices: 2021 (including VAT)

 

Registration group 1: € 125 HARC members € 170 non-members

 

Registration group 2: € 240 HARC members € 340 non-members

 

Registration group 3: € 240 HARC members € 340 non-members

 

Registration group 4: € 220 HARC members € 290 non-members

 

It is from 01-01-2021 to have a fixed fire extinguisher in all race cars.

 

It is also mandatory to wear fire-resistant clothing in race cars on HARC days off

 

Important in connection with Covid -19:

 

We count on your cooperation to follow all instructions during the event. Namely; Keep a distance of 1.5 meters and wear “Face mask” in all indoor areas or with several people together.