Statuut wijzigingen

1. Inleiding

 • De vereniging Historische Auto Ren Club is opgericht op 4 maart 1982. De statuten dateren van deze datum en zijn nadien niet gewijzigd en behoeven te worden geactualiseerd. Het bestuur doet daartoe het volgende voorstel.

2. Wijziging

Artikel 1 - Zetel

 • De statutaire zetel van de vennootschap kan worden gewijzigd naar Zwanenburg. Dat is in overeenstemming met de plaats waar de vereniging is gevestigd. Het artikel luidt vervolgens: “Zij heeft haar zetel te Zwanenburg”.

Artikel 3 - Doel

 • Het doel van de vereniging is omschreven als “het organiseren en bevorderen van wedstrijden met historisch automobielen (als omschreven in het huishoudelijk reglement) en tevens het behartigen van de belangen van haar leden die aan wedstrijden voor historische automobielen deelnemen ”
 • De evenementen van de HARC beperken zich thans niet (meer) tot het organiseren van wedstrijden, maar meer op evenementen in algemene zin. De doelomschrijving kan als volgt worden gewijzigd: het organiseren en bevorderen van evenementen met historisch automobielen (als omschreven in het huishoudelijk reglement) en tevens het behartigen van de belangen van haar leden die aan wedstrijden voor historische automobielen deelnemen ”

Artikel 4 - Doel

 • In dit artikel is omschreven hoe de vereniging het in artikel 3 geformuleerde doel tracht te bereiken. In het artikel wordt met name gesproken over wedstrijden. Aan het artikel kan een nieuwe eerste lid (a) worden toegevoegd, luidend: “ het organiseren van evenementen gericht op historische automobielen”. Daarnaast kan het huidige sub (f) waarin is omschreven dat HARC adviezen geeft inzake de aankoop, restauratie en reparatie van historische automobielen komen te vervallen.

Artikel 5 - Gewone leden/actieve leden

 • Thans wordt in de statuten onderscheid gemaakt tussen gewonen en actieve leden. De actieve leden hebben in het huidige of vorige jaar deelgenomen aan een snelheidswedstrijd, de gewone leden hebben dat niet.
 • Het onderscheid is achterhaald en heeft in de praktijk geen betekenis. Het voorstel is om artikel 5 geheel te laten vervallen.

Artikel 6 - Toelating; ledenregister

 • Wegens het vervallen van artikel 5 kan artikel 6 lid 1 als volgt worden gewijzigd: “Leden zijn die natuurlijke personen en rechtspersonen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.”

Artikel 7 - Einde van het lidmaatschap / Artikel 13 - Jaarverslag - Rekening en verantwoording

 • Het is de wens van het bestuur dat opzeggingen van het lidmaatschap per het volgende verenigingsjaar uiterlijk op 30 november worden gedaan. Om dat te bewerkstelligen moet het verenigingsjaar zoals omschreven in artikel 13 lid 1 worden gewijzigd. Thans loopt het verenigingsjaar van 1 november tot en met 31 oktober. Het artikel(lid) kan worden gewijzigd naar: “Het verenigingsjaar loop van 1 januari tot en met 31 december”.

Artikel 9 - Bestuur

 • In artikel is de wijze van benoeming van het bestuur omschreven. Zowel het bestuur als meer dan tien leden gezamenlijk kunnen bestuursleden voordragen. Statutair is in artikel 9.2 bepaald dat de voordracht van het bestuur bij oproeping moet worden medegedeeld. Bij een voordracht door tien of meer leden geldt dat deze voor de aanvang van de vergadering schriftelijk moet worden ingediend. Voorgesteld wordt om hieraan toe te voegen dat de voordracht ten minste een week van tevoren schriftelijk bij het bestuur moet worden medegedeeld. Bij een voordracht door tien of meer leden geldt dat deze voor de aanvang van de vergadering schriftelijk moet worden ingediend. Voorgesteld wordt om hieraan toe te voegen dat de voordracht ten minste een week van tevoren schriftelijk bij het bestuur moet worden ingediend.
 • Krachtens het derde lid van dit artikel kan aan een voordracht het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de algemene vergadering waarin ten minste 2/3e van de leden aanwezig waren en 2/3e van de leden voor dat voorstel stemnden. de praktijk komt het zelden tot nooit voor dat 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig is. Voorgesteld wordt om dit vereiste te laten vervallen.

Artikel 10 - Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsing

 • In overeenstemming met de aanbeveling uit de Code Goed Sportbestuur (NOC*NSF) wordt voorgesteld om voor het bestuur een benoemingsperiode te hanteren van maximaal drie jaar, met een maximale aaneengesloten zittingstermijn van negen (3 maal 3 jaar) Aan artikel 10.3 kan daartoe de volgende zin worden toegevoegd: “c. op de dag dat het bestuurslid negen jaar in functie is geweest”.

Artikel 12 - Bestuurstaak - vertegenwoordiging

 • In lid 5 is vastgelegd dat het bestuur bevoegd is tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen tot een bedrag van NLG 100.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag te verhogen naar EUR 100.000,-. Dat sluit beter aan bij de praktijk.

Artikel 15 - Toegang en stemrecht

 • In de praktijk wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewone en actieve leden. Om de reeds sinds jaren bestaande situatie te formaliseren wordt voorgesteld om lid 5 van dit artikel te laten vervallen. Daarin is bepaald dat ieder actief lid twee stemmen heeft. In lid 4 kan het woord ‘gewoon’ vervallen, waardoor dat luidt: ‘Ieder lid heeft één stem’.

Artikel 18 - Bijeenroeping algemene vergadering

 • Voorgesteld om de oproepingen voor de algemene vergadering (enkel) nog langs elektronische weg te verzenden. Ieder lid zal daarmee moeten instemmen door het opgeven van een geldig mailadres. Voorgesteld wordt om aan artikel 18 toe te voegen: ”De oproeping aan ieder lid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging bekend is ”

Artikel 19 - Statutenwijziging

 • De huidige statuten schrijven voor dat deze gewijzigd kunnen worden door een besluit van de algemene vergadering dat met 2/3e van de uitgebrachte stemmen wordt aanvaard. Bijkomende eis is dat ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd In de praktijk komt het niet of zelden voor dat de helft van de leden bij de algemene vergadering aanwezig is. Voorgesteld wordt om dit vereiste te laten vervallen. Daartoe kan artikel 19.3 komen te vervallen vanaf de tweede zin: “Is niet de helft (…)”.

Artikel 21 - Huishoudelijk reglement

 • Op de voet van dit artikel is er een huishoudelijk reglement waarin onder meer regels worden gegeven omtrent de voertuigen die worden toegelaten tot de ‘in artikel 5 genoemde snelheidswedstrijden’. In samenhang met de hiervoor genoemde wijzigingen wordt voorgesteld om het artikel te wijzigen in de zin dat in het huishoudelijk reglement regels worden opgenomen inzake de voertuigen die worden toegelaten tot de door de vereniging georganiseerde