Statuten

Heden elf december tweeduizend negentien,
verscheen voor mij, mr. Dinand Willem Herman ter Braak, notaris te Hellendoorn:
mevrouw Gerritdina Johanna Vrielink-Nijeboer, werkzaam en te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Ter Braak Willems Notarissen, 7607 HA Almelo, Adastraat 1, geboren te Vriezenveen op drie juli negentienhonderd zevenenvijftig, te dezen handelende ter uitvoering van een besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging: HISTORISCHE AUTO REN CLUB, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1161 NL Zwanenburg, Zwanenburgerdijk 296, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40533552, deze vereniging hierna ook te noemen: de “vereniging". De verschenen persoon verklaarde:
a.    dat de statuten van de vereniging thans luiden zoals deze zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op vier maart negentienhonderd tweeëntachtig verleden voor notaris mr. J.C. Bosch, notaris te Amsterdam;
b.    dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering op negentien november tweeduizend negentien heeft besloten de statuten van de vereniging in zijn geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zoals hierna is omschreven;
c.    dat de verschenen persoon bij gemeld besluit werd gemachtigd de statutenwijziging tot stand te brengen.
Van gemeld besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van voormelde vergadering waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht.
Van het bestaan van gemelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: HISTORISCHE AUTO REN CLUB (afgekort: H.A.R.C.)
Zij is gevestigd te Zwanenburg.

DOEL
Artikel 2.
1.    De vereniging heeft ten doel het organiseren en bevorderen van evenementen met historische automobielen (als omschreven in het huishoudelijk reglement) en tevens het behartigen van de belangen van haar leden die aan wedstrijden voor historische automobielen deelnemen.
2.    De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.    het organiseren van evenementen gericht op historische automobielen;
b.    het organiseren van snelheidswedstrijden;
c.    het organiseren van instructie- en oefenevenementen ten behoeve van haar leden;
d.    het leggen en onderhouden van contacten met organen die snelheidswedstrijden organiseren en zullen of zouden kunnen gaan organiseren;
e.    het stimuleren van wedstrijden voor historische automobielen met alle wettelijk toegestane middelen;
f.    het vertegenwoordigen van de belangen van haar leden bij daartoe in aanmerking komende nationale en internationale autosportinstanties.

LEDEN, DONATEURS
Artikel 3.
1.    De vereniging kent gewone leden en donateurs.
GEWONE LEDEN:
Gewone leden zijn zij, die tot het lidmaatschap der vereniging zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde.
Om als lid te kunnen worden toegelaten dient het aspirant-lid de achttien-jarige leeftijd te hebben bereikt. Uitzondering hierop is dat jongeren vanaf vijftien (15) jaar die een licentie hebben behaald na deelname aan de race-cursus, tevens tot aspirant-lid kunnen worden toegelaten
DONATEURS:
Donateurs zijn zij, die zonder lid te zijn, zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen. Donateurs kunnen zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of lichamen.
De minimum jaarlijkse bijdrage wordt door de algemene vergadering of bijzondere contractuele verbintenis vastgesteld.
Artikel 5 is op donateurs van overeenkomstige toepassing. Donateurs hebben zodanige bevoegdheden als de statuten en het Huishoudelijk Reglement bepalen, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben.
2.    Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

AANMELDING EN TOELATING
Artikel 4.
Het lidmaatschap der vereniging kan worden verkregen door schriftelijke aanmelding bij de secretaris van het bestuur.
De aanmelding bevat ten minste de voorletters, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van het aspirant-lid. Het bestuur beslist over de toelating van de leden.
Bij niet-toelating door het bestuur staat geen beroep open bij de algemene ledenvergadering.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1.    Het lidmaatschap eindigt:
-    door opzegging door het lid;
-    door het overlijden van het lid;
-    door verlies van rechtspersoonlijkheid van een lid-rechtspersoon;
-    door opzegging namens de vereniging;
-    door ontzetting.
2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met een opzegtermijn van vier weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, evenwel met inachtneming van het in lid 6 van dit artikel bepaalde.
3.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
4.    Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur, en kan geschieden wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
5.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, welk beroep op de eerstvolgende ledenvergadering zal worden behandeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
6.    Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte, uit te sluiten, tenzij opzegging binnen een maand geschiedt nadat een dergelijk besluit het lid bekend is geworden of gemaakt.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 6.
1.    De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan door de algemene vergadering voor de leden het bedrag, en voor de donateurs het minimumbedrag zullen worden vastgesteld, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 1.
2.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen.
3.   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

GELDMIDDELEN
Artikel 7.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
-    jaarlijkse bijdragen van de leden en donateurs;
-    verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen;
-    andere baten en/of ontvangsten.

BESTUUR
Artikel 8.
1.    Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) personen, die door de ledenvergadering uit de leden worden benoemd.
2.    De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het in lid 3 bepaalde.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien (10) leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.
Een voordracht door tien (10) of meer leden moet ten minste één (1) week voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3.    Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de algemene vergadering.
4.    Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5.    Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
PERIODIEK LIDMAATSCHAP
SCHORSING

Artikel 9.
1.    Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
2.    Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding, met dien verstande dat de voorzitter en secretaris in een zelfde jaar niet aftredend kunnen zijn.
De aftredende is herkiesbaar, mits hij/zij voldoet aan de Code Goed Sportbestuur (NOC*NSF). Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op dat rooster de plaats van zijn voorganger in.
3.    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.    door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b.    door bedanken;
c.    op de dag dat het bestuurslid negen (9) jaar in functie is geweest.

BESTUURSFUNCTIES BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 
Artikel 10.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen.
De functie van secretaris en penningmeester kan in één persoon verenigd zijn.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld, en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en secretaris.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend, behoudens het bepaalde bij artikel 17 lid 3.
3.   Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van- en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11.
1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.    Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf (5) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Ingeval in het bestuur een vacature ontstaat wordt de opengevallen plaats tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering waargenomen door de daartoe van jaar tot jaar door de algemene ledenvergadering aan te wijzen persoon/personen.
3.    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
5.    Op het ontbreken van de in lid 4 van dit artikel genoemde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
6.    Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a.    het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
b.    het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c.    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d.    het aangaan van dadingen;
e.    het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
f.    het sluiten en/of wijzigingen van arbeidsovereenkomsten; alsmede
g.    het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een bedrag of waarde van één honderd duizend euro (€ 100.000,00) te boven gaan, zulks onverminderd het
hiervoor onder a. tot en met f bepaalde.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
7.    De vereniging wordt vertegenwoordigd:
a.    hetzij door het gehele bestuur
b.    hetzij door de voorzitter dan wel de secretaris, gezamenlijk handelend met één (1) ander bestuurslid.

JAARVERSLAG
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12.
1.    Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.
2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.    Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.    De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van ten minste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid van de commissie is twee (2) keer herbenoembaar en heeft een maximale zittingsduur van drie (3) jaar.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
5.    Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6.    De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7.    Goedkeuring door de in artikel 13 genoemde vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur niet tot décharge. Decharge van het bestuur dient bij afzonderlijk besluit te worden genomen.
8.    Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering wordt geweigerd, neemt het bestuur al die
maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.
9.    Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende de wettelijke termijn te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13.
1.    Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.    Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
a.    het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b.    de benoeming van de in artikel 12 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar;
c.    benoeming van bestuursleden;
d.    voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3.    Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
4.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier (4) weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.
1.    De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en donateurs, volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3 lid 2.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dagen der oproeping en vergadering niet meegerekend.
De oproeping aan ieder lid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs digitale weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging bekend gemaakt is.
2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 15.
1.    Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden en donateurs, of degenen die hen rechtens vertegenwoordigen. Behoudens tot vergaderingen als bedoeld in artikel 5 lid 5 hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang.
2.    Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.
3.    Alle leden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergadering het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4.    Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem.
5.    Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uitbrengen, met dien verstande dat een lid voor niet meer dan twee leden als gemachtigde kan optreden.

VOORZITTERSCHAP
NOTULEN
Artikel 16.
1.    De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter der vereniging.
Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld, en ten blijke daarvan alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 17.
1.    Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2.    Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3.    Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
4.    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het derde lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt de nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5.    Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, stemmingen over personen schriftelijk.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
6.    Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
7.    Indien stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 18.
1.    Een voorstel tot wijziging van de statuten moet op de agenda van de desbetreffende algemene ledenvergadering worden vermeld.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een dergelijk voorstel hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
2.    Wijziging in de statuten der vereniging kan slechts plaats hebben, indien het voorstel daartoe met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen is aangenomen.
3.    Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 19.
1.    Ontbinding van de vereniging kan slechts plaatsvinden door een door de algemene vergadering daartoe genomen besluit.
2.    Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
3.    Bij ontbinding van de vereniging zal, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, over een eventueel batig saldo nader worden beslist door de algemene vergadering welke het besluit tot ontbinding nam.
De bestemming van het eventuele batig saldo zal zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der vereniging dienen te zijn, tenzij door de in dit lid genoemde vergadering anders wordt beslist.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20.
1.    De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2.    Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING
Artikel 21.
In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Deze akte is verleden te Almelo op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.