27 Mar 2024, 12:00
KNAF, Duwboot 65 Houten

Logo Harc DEF 

UITNODIGING  ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden- Vergadering van de Historische Auto Ren Club op,

Woensdag 27 Maart 2024

Aanvang 20.00 uur

Ontvangst 19.30 uur

KNAF kantoor, Duwboot 85, 3991 CG Houten

Ontvangst 19.30 uur – Aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Overleden leden

b. Ingekomen punten rondvraag

4. Notulen ALV 2023

5. Financieel verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Décharge bestuur

8. Benoeming leden kascommissie. Zitting hebben dhr. Rob Content en Cees van der Meer

9. Jaarverslag voorzitter

10.Verslagen evenementen en activiteiten

a. Evenementen / NK HARC 82-90 / Don Wolfrat / David Koh

b. Vrienden van de HARC / Onno Vlaanderen / Joost Deen

c. TC / Haico van der Heijden

11. Begroting 2024

12.Bestuursverkiezing. Er is in 2024 een bestuurslid herkiesbaar nl. Haico vd Heijden, die volgens rooster aftreed. Alle zittende bestuursleden stellen zich herkiesbaar.

13.Rondvraag

14.Sluiting

In de bijlagen treft u de concept notulen aan van de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 15-maart 2023.  Notulen 2023


Het financiële verslag over 2023 is per e-mail opvraagbaar vanaf 12 maart a.s.

via secretariaat@harc.nl


Tevens verzoeken wij in te zenden stukken en/of punten voor de rondvraag vóór 5 maart

2023 aan ons te doen toekomen.


Wij vertrouwen er op u te mogen begroeten, u bent van harte welkom.

Namens het bestuur,

Vriendelijke groet,

Onno Vlaanderen

Voorzitter


Inschrijven voor dit evenement

Inschrijven kan tot: 25 Mar 2024, 12:00

Direct inschrijven
Title:
Date:
Description:
Event Id:
Totaal aantal deelnemers:

ALV HARC 2024